ارايه كننده‌ي فن‌اوري فوم سرد براي نخستين‌بار در كشور

ارايه‌كننده‌ي فناوري فوم انتگرال براي نخستين‌بار در كشور

ارايه‌كننده‌ي فناوري مموري‌فوم براي نخستين‌بار در كشور

سابقه‌ي 15 بار حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران و جهان

صادركننده نمونه‌ي سال‌هاي 1388 و 1390

واحد نمونه‌ي استاندارد در سال‌هاي 90 و 1392

واحد  پيشرو در خدمات پس‌از فروش، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان