گالری 

شرکت در نمایشگاه ایران هلث ۱۴۰۲

شرکت در نمایشگاه ایران هلث ۱۴۰۱

شرکت در نمایشگاه ایران هلث ۱۳۹۸

شرکت در نمایشگاه ایران هلث۱۳۹۷

شرکت در نمایشگاه ایران هلث ۱۳۹۶

شرکت در نمایشگاه ایران هلث ۱۳۹۵

شرکت در نمایشگاه ایران مد ۱۳۸۸

شرکت در نمایشگاه عرب هلث ۲۰۱۷