سال نوی میلادی مبارک

There is no ideal new year
only the one Christmas you decide to make
as a reflection of your values desires, affections, traditions
Happy new Years 2019

هيچ سال نويی ايدآل نخواهد بود
مگر اينکه تو تصميم بگيری اون رو به بازتابی از
ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانين خودت تبديل کنی
سال نو 2019 مبارک

اخبار مرتبط

نظر شما