انتخاب بالشت مناسب

نظر به اینکه انتخاب بالشت طبی مناسب نقش بسیار مهمی در راحتی ، بهبود شرایط خواب و حفظ حالت ارگونومیک بدن شما در هنگام خواب دارد پیشنهاد میگردد با در نظر گرفتن وضعیت فیزیکی و عادات خواب خود نسبت به انتخاب مناسب ترین بالشت طبی بر اساس الگوی ذیل اقدام فرمائید .